De `Aqiedah van Tauwhied

En een verduidelijking van wat ertegenover staat en het schaadt of tenietdoet van grote en kleine Shrk, Ta’tiel en Bid’ah.

Door de weledele Shaych, Dr. Saalih bin Fauwzaan bin `Abdoellah al-Fauwzaan Een lid van het comité van de grote geleerden.

Voorwoord van de Schrijver

Alle Lof en Dank behoren toe aan de Heer der Werelden, en moge Zijn Vredeswensen en Zegeningen met zijn Profeet zijn, de waarachtige, de waarheidsgetrouwe, onze Profeet Mohammed en zijn familieleden en al zijn Metgezellen. Voor wat nu volgt:

Dit boek dat gaat over de Wetenschap van Tauwhied. Ik heb getracht het te schrijven met een beknopte en toch gemakkelijke manier van verduidelijking. En voor het samenstellen ervan heb ik vertrouwd op de vele authentieke bronnen van de boeken van onze lofwaardige Iemaams. En vooral de boeken van Shaychoel-Islaam Ibn Temiejah, en de boeken van de ‘Allaamah (hooggeleerde) Ibnoel-Qayyiem. En ook de boeken van Shaychoel-Islaam Mohammed Ibn ‘Abdoel-Wahhaab en zijn studenten van de Iemaams van deze gezegende Da’wah.

En waarover geen twijfel bestaat is dat de wetenschap van de Islaamitische ‘Aqiedah de basiskennis vormt, die de volle aandacht verdient om zowel bestudeerd, onderwezen alsook naar gehandeld dient te worden, opdat de handelingen acceptabel worden voor Allaah de Machtige en Majesteitelijke, en als profijtelijk zijn voor diegenen die ze uitvoeren. In het bijzonder omdat we in een tijd leven waarin afwijkende bewegingen zich hebben verspreid,zoals Atheïsme, Tassawuf (Soefisme), Monasticisme, Gravenaanbidderij en Afgodendienarij. En de bewegingen van Bid’ah die tegenstrijdig zijn aan de Profetische Leiding.

En al deze bewegingen zijn zeer gevaarlijk zolang de Moslim niet bewapend is met de bewapening van de authentieke `Aqiedah dat steunt op het Boek (de Qor`aan) en de Soennah, en datgene waaraan de Selef (Vrome Voorgangers) van deze Oemmah zich aan vast hielden. Immers de Moslim zorgt ervoor dat hij niet met deze dwalende bewegingen meegesleurd wordt en dit maakt het noodzakelijk dat er volledige zorg en aandacht wordt besteedt om de authentieke `Aqiedah te onderwijzen aan de Moslimjongeren vanuit de oorspronkelijke bronnen.

En moge de Vredeswensen en Zegeningen met onze Profeet zijn en zijn familieleden en Metgezellen.

Sectie 1

Inleiding ter bestudering van de Islaamitische `Aqiedah (geloofsbelijdenis)

Dit zal gebeuren aan de hand van de volgende delen:

Deel 1 De betekenis van `Aqiedah en en de verduidelijking van het belang ervan met betrekking tot het gegeven dat het de fundering is waarop de Dien is gebouwd.

Deel 2 De bronnen van `Aqiedah en de Manhadj (methodiek) van de Selef bij het bestuderen ervan.

Deel 3 Afwijking van de correcte `Aqiedah en de manieren om zich ervan te beschermen.

Deel 1

De betekenis van `Aqiedah en en de verduidelijking van het belang ervan met betrekking tot het gegeven dat het de fundering is waarop de Dien is gebouwd.

De taalkundige betekenis van `Aqiedah is afgeleid van ‘al-‘aqd’ wat beteken stevig gevestigd te zijn op iets. ‘A’taqadtu’dat of dat betekent mijn hart en geest zijn er stevig op gevestigd.

`Aqiedah is datgeen wat een persoon als zijn religie houdt. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: “Zijn `Aqiedah is goed”, wat betekent vrij van twijfel of speculatie. `Aqiedah is een handeling van het hart en het houdt dus in: een geloof en bevestiging van iets middels het hart.

De betekenis van `Aqiedah in de Sharie’ah

is het geloof in Allaah, Zijn Engelen, Boeken, Boodschappers, de Laatste Dag en het geloof in al-Qadr (Goddelijke Oordeel) het goede en slechte ervan. Deze worden ook wel de pijlers van Iemaan genoemd.

De Sharie’ah wordt verdeeld in twee categorieen: Geloofspunten en Handelingen:

Geloofspunten

zijn die zaken welke niet verbonden zijn aan de manier waarop de handeling wordt uitgevoerd, zoals het geloof in de Roeboebiejah (Heerschappij) van Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke, de verplichting om Hem alleen te aanbidden en het geloof in de rest van de pijlers van Iemaan, zoals hierboven is vermeld. Deze worden ook wel de basisfundamenten genoemd.

Handelingen

zijn die zaken die verbonden zijn aan de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd zoals de Salaat (Gebed), Zakaat (verplichte aalmoezen), Vasten en alle andere handelingen die uitgevoerd worden. Deze worden ook wel de vertakkingen (Foeroe’) genoemd, omdat ze gebaseerd zijn op correcte of verdorven geloofspunten.

Dus de correcte `Aqiedah is het fundament waarop de Dien (religie) wordt gebouwd en waardoor de handelingen gered en gecorrigeerd worden, zoals Hij, de Allerhoogste, zegt:

{Dus eenieder die hoopt op de Ontmoeting met Zijn Heer, laat hij goede werken verrichten en niets of niemand in de aanbidding van zijn Heer vereenzelvigen.} (Soerah Al-Kahf (18), 110)

En Hij zegt:

{E

n voorzeker hebben wij aan jou geopenbaard (O Mohammed) zoals Wij geopenbaard hebben aan hen (de Boodschappers) vóór jou: “Als jij anderen vereenzelvigt in de aanbidding van Allaah, (dan) zullen (al) jou handelingen vergeefs zijn en zul jij zeker tot de verliezers behoren} Soerah Az-Zoemar (39), 65

En Hij zegt:

{Dus aanbidt Allaah (Alleen) door het doen van religieuze handelingen in oprechtheid voor de zaak van Allaah alleen (en niet uit vertoon, en schrijf Hem geen partners toe in aanbidding).} (Soerah Az-Zoemar (39), 2 4)

Dus deze edele verzen en talrijke andere verzen bewijzen dat handelingen slechts geaccepteerd worden wanneer ze zuiver en vrij zijn van Shirk. Dit is wat de Boodschappers, م لاسلا مهيلع, belang aan gaven door de `Aqiedah te corrigeren. Dus het eerste waartoe ze hun volkeren toe riepen was de aanbidding van Allaah alléén, en het vermijden van de aanbidding van iets buiten Hem. Zoals Hij, de Allerhoogste, zegt:

{En voorwaar, Wij hebben onder elke Oemmah (gemeenschap, natie) een Boodschapper doen opstaan (zeggende): “Aanbidt Allaah (Alleen), en vermijdt (of blijf weg van) de Taaroet (alle valse godheden, etc. i.e. aanbidt geen Taghoet buiten Allaah).”} (Soerah An-Nahl (16), 36)

Het eerste waarmee elke Profeet zijn volk mee aansprak was:

{O mijn volk! Aanbidt Allaah! Jullie hebben geen andere Ilaah (Godheid) dan Hem} (Soerah Al-A’raaf (7), 59 5)

Zoals door Noeh, Hoed, Saalih, Shoe’aib, en alle andere Profeten tegen hun volkeren is gezegd. [Zie daarvoor Soerah Al-A’raaf onder meer Vers 65,73 en 85]

De Profeet ملس و هيلع للهأ ىلص verbleef 13 jaar lang in Mekkah, na zijn zending als Profeet en Boodschapper om de mensen uit te nodigen naar de Tauwhied, en het corrigeren van de `Aqiedah omdat dat de fundering is waarop de Dien wordt gebouwd. De Selefie verkondigers hebben ten allen tijde het voorbeeld van de Profeten en Boodschappers overgenomen. Zij begonnen daarom ook met het uitnodigen van de mensen naar Tauwhied en het corrigeren van de `Aqiedah. Hierna richtten zij zich op de overgebleven zaken van de Dien.

Deel 2

Een verduidelijking van de bronnen van ‘Aqiedah en de Manhadj (methodiek) van de Selef in het bestuderen ervan

De Islaamitische `Aqiedah is tawqiefiejah (vaststaand, bepaald) . Dat wil zeggen dat het slechts bevestigd wordt met daliel (bewijsvoering) uit de Sharie’ah. Het ontleent geen ruimte aan mening of itjtihaad (inzet, onderzoek). De bronnen zijn immers beperkt tot hetgeen waarmee het Boek en de Soennah is gekomen. Want er is immers niemand die meer kennis heeft dan Allaah over hetgeen Allaah van houdt of mee tevreden is of wat jegens hem veplicht is Er is niemand die na Allaah meer kennis heeft dan de Boodschapper van Allaah ملس و هيلع للهأ ىلص . Daarom was de Manhadj van de Selefoes-Saalih en diegenen die hen volgden, in het aannemen van de `Aqiedah beperkt tot het Boek en de Soennah.

Alles wat bevestigd of bewezen werd door het Boek en de Soennah met betrekking tot het recht van Allaah geloofden zij in, bevestigden het in hun hart en handelden ernaar. En alles wat geen bewijsvoering heeft uit het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper, ontkenden zij over Allaah en verwierpen het. Om die reden vond er onder hen geen chilaaf (geschil) in geloofsbelijdenis plaats. Sterker nog, hun `Aqiedah was maar één. Allaah heeft het namelijk op zich genomen voor zij die zich vasthouden aan Zijn Boek en de Soennah van Zijn Boodschapper ملس و هيلع للهأ ىلص om hun woord te verenigen en de juiste geloofsovertuiging te verkrijgen en eenheid in Manhadj. Allaah, de Allerhoogste zegt

{En houdt, jullie allen vast aan het Tauw van Allaah (i.e. deze Qor’aan en de Soennah), en weest niet verdeeld onder elkaar} (Soerah Aali-‘Imraan (3), 103)

En Hij zegt:

{Dan als er leiding van Mij naar jullie komt, dan zal eenieder die Mijn Leiding volgt noch gaan dwalen, noch zal hij in verdriet en in ellende vallen.} (Soerah Taa-Haa (20), 123)

En om die reden worden ze ook wel de verlossende groep genoemd. De Profeet ملس و هيلع للهأ ىلص heeft immers getuigd voor verlossing toen hij berichtte dat de Oemmah zich zal opsplitsen tot 73 sektes, waarvan elk het Hellevuur zal betreden behalve één. En toen hij ondervraagd werd naar die ene groep, antwoordde hij: “Dat is hetgeen ik vandaag de dag op ben en mijn metgezellen.” (Hadieth overgeleverd door Imaam Ahmed e.a.)

En hetgeen hij ملس و هيلع للهأ ىلص voorspeld heeft, heeft zeker plaatsgevonden. Toen namelijk bepaalde mensen hun `Aqiedah gingen baseren op iets anders dan het Boek en de Soennah, zoals filosofie, en principes en stellingen die geërfd zijn van o.a. Griekse filosofieën, vond hierdoor afwijking en afsplitsing plaats aan de geloofsleer, wat als resultaat had geschil in woord en opsplitsing van de Djama`ah (moslims als één groep) en een stagnering in de bouw van een Islaamitische samenleving.

Deel 3

Een verduidelijking van de afwijking van de correcte `Aqiedah en de manieren om zich ervan te beschermen

De afwijking aan de authentieke `Aqiedah is catastrofaal en ruïnerend. De authentieke `Aqiedah is immers de sterke drijfveer tot het doen van rechtgeaarde handelingen. En een individu zonder een authentieke `Aqiedah, zal overgelaten worden aan speculaties en twijfels die misschien het individu kunnen overmannen met als gevolg dat hij blindgemaakt wordt en de juiste visie voor hem wordt verduisterd om een gelukkig leven te verkrijgen. Totdat het leven hem te depressief wordt en hij probeert om uit deze depressie te komen, ook al zou dat betekenen dat hij een eind aan zijn leven maakt door zelfmoord. Zoals dat de realiteit is bij vele individuen die de leiding van een zuivere `Aqiedah missen. En een samenleving die niet bestuurd wordt door een authentieke `Aqiedah is als een gemeenschap van kudde vee die al zijn elementen heeft verloren voor een gelukkig leven. Ook al heeft die gemeenschap de beschikking over vele elementen voor een materialistisch bestaan, dan zal het dikwijls doen leiden tot vernietiging, zoals dat getuigd kan worden in de Koeffaar (ongelovige) gemeenschappen. Dat komt doordat deze materiele elementen richting en leiding nodig hebben om te kunnen profiteren van de kwaliteiten en voordelen ervan, en er is geen andere richting mogelijk behalve door een authentieke ‘Aqiedah. Allaah, de Allerhoogste zegt:

{O (julie) Boodschapper! Eet van de Tayjiebaat [al het soort Halaal (wettige) voedsel welke Allaah wettig heeft gemaakt (vlees geslacht van wettelijk toegestane eetbare dieren, melkproducten, vetten, groenten, fruit, etc.], en doe rechtgeaarde handelingen.} (Soerah Al-Moe'minoen (23), 51)

En Hij, de Allerhoogste, zegt:

{En voorwaar hebben Wij aan David onzerzijds gunst geschonken (zeggende): “O bergen! Lofprijst (Allaah) met hem! En jullie vogels (ook)! En Wij hebben het ijzer voor hem zacht gemaakt.” Zeggende: “Maakt jullie maliënkolders perfect, door de ringen van stalen wapenuitrusting goed te balanceren, en verricht jullie (mannen) rechtgeaarde handelingen. Waarlijk, Ik ben Alziend over hetgeen jullie doen.” En aan Salomon (onderwierpen Wij) de wind, de morgen ervan (het schrijden van zonsopgang tot middag), en de namiddag (schrijden van middag tot zonsondergang) was een (reis van een) maand (i.e. in een dag kon hij twee reizen van een maand maken) . En Wij veroorzaakten een fontein van gesmolten koper voor hem te stromen, en er waren djinns die voor hem werkten, met de toestemming van zijn Heer, en wie zich ook maar afkeerde van Ons Gebod, Wij zullen hem de kwelling van het Hellevuur doen proeven. Zij maakten voor hem wat hij wilde, (zij maakten) hoge kamers, beelden, bassins als reservoirs, en (zij kookten in) grote ketels die vastzaten (in hun huizen). “Werk jullie, O familie van Dawoed (David), met dankbetuiging!” Maar weinig van Mijn Dienaren zijn dankbaar.} (Soerah Saba’(34), 10-13)

Dus het is noodzakelijk dat de kracht in `Aqiedah niet losgekoppeld wordt van materiele kracht. Als namelijk de `Aqiedah afwijkend is en val wordt, dan zal de materiele kracht een oorzaak van vernietiging zijn en verval zoals dat vandaag de dag het geval in de Koeffaar (ongelovige) landen die wel over materiele kracht beschikken maar niet over de correcte `Aqiedah.

Afwijking van de correcte `Aqiedah heeft vele oorzaken die gekend moeten worden. Onder de belangrijkste behoren:

1) Al-Djahl (Onwetendheid) met betrekking tot de authentieke `Aqiedah. Dit heeft als reden dat men zich afwendt om het te leren en te onderwijzen, of door een gebrek aan belangstelling en aandacht dat eraan gegeven wordt. Hierdoor worden mensen grootgebracht die deze `Aqiedah niet kennen en niet weten wat er tegenover staat en ervan wijkt. Hierdoor wordt de waarheid als leugen gezien en de leugen als waarheid, zoals ‘Omar ibn al-Chattaab هنع للهأ يضر gezegd heeft: De banden van de Islaam zullen één voor één ten einde komen, wanneer er mensen in de Islaam grootgebracht worden die al-Djaahieliejah niet kennen of herkennen.

2) At-Ta’assub (Fanatisme of Partijgeest) voor datgene waar de voorvaders zich aan hielden, en het zich vastklampen eraan, ook al is het vals, alsook het vermijden van wat er tegenover staat, ook al is het de waarheid. Hij, de Allerhoogste, zegt:

{En wanneer er tot hen gezegd wordt: “Volgt hetgeen Allaah heeft nedergezonden.”Zeggen zij: “Nee! Wij zullen datgene volgen wat wij vonden dat onze vaderen volgden.” (Zouden zij dat doen!) Ook al begrepen hun vaderen niets noch waren zij rechtgeleid?} (Soerah Al-Baqarah (2), 170)

3) At-Taqlied al-A’maa (het Blind Volgen) door het accepteren van de uitspraken van de mensen zonder het bewijs te kennen, of de gradatie van authenticiteit te kennen, zoals dat de realiteit is bij de bij de afgedwaalde sektes zoals de Jahmiejah, de Moe’tazielah, de Ash’ariejah, de Soefiejah en anderen. Zij hebben immers hun Iemaams van dwaling blind gevolgd, waardoor zij zelf zijn gaan dwalen van de authentieke `Aqiedah.

4) Al-Ghuloew (Overdrijving) ten aanzien van de Awliyaa en de Vromen en hun te verheffen boven hun status. Hierdoor wordt datgene ten aanzien van hen geloofd waartoe alleen Allaah toe in staat is zoals het brengen van goeds en het afweren van het kwaad, en hen tot intermediairs (of tussenpersonen) te nemen tussen Allaah en Zijn Schepping in het regelen van de zaken en het verhoren van smeekbeden. Totdat de zaak zich wendt in het aanbidden van die personen naast Allaah, en het zoeken van toenadering tot hen door in hun naam te slachten en bij hen eden af te leggen, en hen aan te roepen en hen om hulp te smeken, zoals dat gebeurd is bij het volk van Noeh (Noach) met betrekking tot het recht van de vromen, toen zij zeiden:

{En zij zeiden: “Jullie zullen niet jullie godheden in de steek laten, noch zullen jullie Wadd in de steek laten, noch Soewaa’, noch Yaghoeth, noch Ya’oeq, noch Nasr (namen van afgoden).} (Soerah Noeh (71), 23)

Zoals dat vandaag de dag het geval is bij de gravenaanbidders op verschillende plaatsen in de wereld.

5) Al-Ghaflah (Achteloosheid) met betrekking tot het overpeinzen van de Tekenen van Allaah in het bestaan, en de Tekenen van Allaah in de Qor`aan. En bedrogen te worden door wat de beschavingen hebben ontvangen van materialisme. En zij schrijven deze ontvangsten toe aan de inspanningen van de mensheid alleen. Zoals Qaaroen (Korah) tevoren gezegd heeft:

{“Dit is mij slechts gegeven door de kennis die ik bezit.”} (Soerah Al-Qasas (28), 78)

En zoals de mens zegt:

{“Dit is slechts voor mij (door mijn eigen verdiensten).”} (Soerah Al-Foesslilat (41), 50)

{“Dit is slechts vanwege de kennis (die ik bezit) dat ik het heb verkregen.”} (Soerah Az-Zoemar (39), 41)

En zij denken niet na over de grootsheid van Diegene die deze schepselen tot bestaan voortgebracht heeft en deze schitterende dingen van bestaan georganiseerd heeft, en die de mensheid heeft geschapen en de mensheid de capaciteit heeft gegeven om gebruik te maken van deze dingen, en er voordeel uit te trekken.

{En Allaah heeft jullie geschapen en wat jullie doen!”} (Soerah Saaffat (37), 96)

{Kijken zij dan niet naar de heerschappij van de hemelen en aarde en alles dat Allaah geschapen heeft, en het kan zijn dat de einde van hun levens nabij is. In welke boodschap willen ze hierna nog geloven?} (Soerah Al-A’raaf (7), 185)

{Allaah is Degene die de hemelen en aarde heeft geschapen en water (regen) neder zendt vanuit de lucht, en daarmee vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie; en Hij heeft de schepen tot dienst voor jullie gemaakt, dat zij daarmee door de zee kunnen reizen met Zijn Bevel; en Hij heeft (ook) de rivieren tot dienst voor jullie gemaakt. En Hij heeft de zon en de maan, die beiden voortdurend hun koersen volgen, tot dienst van jullie gemaakt; en Hij heeft de nacht en de dag, tot dienst voor jullie gemaakt. En Hij heeft jullie alles gegeven waar jullie naar vroegen, en zouden jullie de Zegeningen van Allaah tellen, dan zouden jullie ze nooit kunnen tellen. Voorwaar! De mens is zeker een extreme onrechtpleger, een ongelovige (een extreme ondankbare, hij ontkent de zegeningen van Allaah uit ongeloof, en door anderen te aanbidden naast Allaah, en door het ongehoorzaam zijn van Allaah en Zijn Profeet} (Soerah Ibrahiem (14), 32-34)

6) Het huis waarin men woont is veel vaker leeg wat betreft goede aanmaning. En de Profeet ملس و هيلع للهأ ىلص heeft gezegd; Elk kind wordt geboren met de Fitrah (natuurlijke aanleg), vervolgens maken de ouders ervan het tot een Jood, Christen of Magiër.” (Overgeleverd door Boechaarie en Moeslim 9
De ‘Aqiedah van Tawhied)

Dus de ouders hebben een heel belangrijke rol in het geven van richtlijnen aan het kind.

7) Gebrek aan het hechten van belang voor methodes van onderwijs en studie in de meerderheid van de Islaamitische Wereld. Dus de methodes van onderwijs die wij vandaag de dag vaak tegenkomen kennen geen groot belang toe aan de Dien of de fundamenten ervan. Of het kent er wellicht helemaal geen belang aan. De middelen om kennis over te dragen, hetzij visueel, audio of verbaal zijn voor een groot deel een middel tot vernietiging en afwijking geworden of hebben meer de opzet gekregen van materialistische luxes. En zij hechten geen waarde aan die dingen die goed karakter vestigen of de authentieke ‘Aqiedah inplanten en een schild vormen voor de afwijkende bewegingen, totdat een generatie opgroeit die onverdedigbaar en onbewapend staat tegen de legers van Atheïsme en Ketterij.

En de manieren om zich te beschermen van deze afwijking is als volgt samen te vatten:

1) Het terugkeren naar het Boek van Allaah de Machtige en Majesteitelijke, en terug te keren naar de Soennah van de Boodschapper ملس و هيلع للهأ ىلص om de authentieke `Aqiedah vanuit deze bronnen overgedragen te krijgen, zoals ook de Selefoes-Saalih (Vrome Voorgangers) hun `Aqiedah hieruit onttrokken. En het laatste gedeelte van deze Oemmah zal niet gerectificeerd worden, behalve met wat de eerste gedeelte van deze Oemmah is gerectificeerd. Daarbij is het ook noodzakelijk om de `Aqiedahs van de dwalende sektes te bestuderen, en hun twijfels en speculaties te kennen, om hen daarmee te weerleggen en de mensen voor hen te waarschuwen. Immers, een persoon die het kwaad niet kent, wordt van gevreesd dat die persoon erin zal vallen.

2) Waarde en belang hechten om de authentieke `Aqiedah te onderwijzen, de `Aqiedah van de Selefoes-Saalih, op verschillende niveaus van onderwijs. Er dienen genoeg lessen aan gewijd te worden in de verschillende syllabi en er groot belang aan hechten om strikte examens op te zetten over dit onderwerp.

3) Het opzetten van studie van pure Selefie boeken en weg te blijven bij boeken van de afgedwaalde sektes zoals de Soefiejah, de Innoveerders, de Djahmiejah, de Mo’tazielah en de Ash’ariejah en de Matoeridiejah en anderen, uit het oogpunt om ze te kennen en de valsheid te weerleggen en ervoor te waarschuwen.

4) Het voortbrengen van verkondigers die voor de mensen de `Aqiedah van de Selef hervormen en de dwaling weerleggen van hen die ervan afgedwaald en afgeweken zijn..

bron: www.sincerehearts.nl/boeken/pdf/Aqiedat-Tauwhied.pdf

Live duroos