'Aqîda at-Tawhîd

De verdienste van het geloof in de Enigheid van Allah ('aqîda at-tawhîd) -
Shaykh Rabî' ibn Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh)
 


 Op gezag van 'Ubâda i...
bn as-Sâmit (radiyAllâhu 'anhu) heeft de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) gezegd :

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل

« Wie getuigt dat er geen andere godheid (aanbidding waardig) is dan Allah, de Enige Die geen deelgenoten heeft, dat Muhammad Zijn dienaar en Zijn Boodschapper is, dat 'Îsâ de dienaar van Allah is en Zijn Boodschapper, Zijn woord dat Hij stuurde naar Maryam en Zijn geest, en dat het Paradijs waar is en dat het Vuur waar is, Allah zal hem naar wil het Paradijs laten betreden met wat hij heeft aan daden (ook al zijn deze weinig). [1] » [2]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Degene die de hadith heeft overgeleverd :

'Ubâda ibn as-Sâmit al-Ansârî, hij behoorde tot degenen die trouw zwoeren bij de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi wasallam) tijdens de eerste en tweede eed van 'Aqaba, en hij heeft met hem aan de overige veldslagen deelgenomen. Hij was onderwijzer van de Koran in Medina en vervolgens in de Shâm. Hij overleed in Jeruzalem in het jaar 32 h. (radiyAllâhu 'anhu).


Uitleg van de woorden :

"getuigt dat er geen andere godheid (aanbidding waardig) is dan Allah (شهد أن لا إله إلا الله)" : uitspreken met de tong, met het hart geloven in wat het inhoudt, en met de ledematen handelen naar wat het vereist.

"de Enige (وحده)" : d.w.z. één enkele.

"'Îsâ (عيسى)" : hij is de zoon van Maryam, de maagd.

"Zijn woord (كلمته)" : d.w.z. Hij heeft hem ('Îsâ) geschapen met Zijn Woord "Wees !" en hij was 'Îsâ door Zijn Macht en Zijn Wijsheid. Hij werd "Woord" genoemd door zijn bestaan omwille van Zijn Woord "Wees !".

"Zijn geest (روح منه)" : d.w.z. Jezus is één van de zielen die Allah heeft geschapen en het bestaan heeft geschonken.

"Het Paradijs en het Vuur zijn waar (الجنة والنار حق)" : d.w.z. beiden zijn een bevestigde werkelijkheid waarover geen twijfel bestaat.


De algemene betekenis :

Deze hadith bevat vijf zaken. Wie in (deze vijf zaken) gelooft en handelt naar wat het openlijk en verborgen inhoudt, zal het Paradijs binnengaan :

De eerste daarvan :

Zijn uitspraak (sallAllâhu 'alayhi wasallam) : « Wie getuigt dat er geen andere godheid (aanbidding waardig) is dan Allah, de Enige Die geen deelgenoten heeft », d.w.z. geloven in Allah met oprechtheid en overtuiging uit erkenning van de Enigheid van Allah (ta'âlâ) en de aanbidding van een andere dan Hij verwerpen, en handelen naar hetgeen de getuigenis « dat er geen andere godheid (aanbidding waardig) is dan Allah » inhoudt betreffende het volgen van de verplichtingen van Allah en het vermijden van Zijn verboden in woorden en daden.

De tweede daarvan :

« De getuigenis dat Muhammad de Boodschapper van Allah is (sallAllâhu 'alayhi wasallam) » d.w.z. wie gelooft met een vaste overtuiging die geen twijfel aanvaardt, dat Muhammad de Boodschapper van Allah is die Allah gezonden heeft naar de (hele) schepping, de jinn en de mensen, met een volledige en uitgebreide Boodschap. (Geloven) dat hij het zegel van de Profeten is en dat zijn Boodschap de laatste van de (geopenbaarde) Boodschappen is. En (dit schrijft ons ook voor) te geloven dat hij één van de dienaren van Allah is die door Allah geëerd werd met het brengen van Zijn Boodschap naar de wereld, (geloven) dat hij waarachtig was in hetgeen hij verteld heeft, en (het schrijft ons voor) hem te gehoorzamen in hetgeen hij bevolen heeft en te vermijden wat hij verboden en afgekeurd heeft.

De derde daarvan :

Geloven dat 'Îsâ ('alayhi s-salâm) één van de dienaren van Allah is en één van Zijn Boodschappers. (Geloven) dat hij niet het kind is van ontucht zoals de joden beweren en dat hij niet Allah is en niet de zoon van Allah en en niet "de derde van drie" zoals de christenen beweren. Maar hij is één van de dienaren van Allah die Allah gezonden heeft naar Banû Isrâ'îl om hen op te roepen naar de aanbidding van Allah de Enige.

Allah heeft 'Îsâ geschapen door Zijn Woord "Wees", de opdracht tot schepping, en (we geloven) dat hij één van de zielen is die Allah geschapen heeft.

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

[Voorwaar, de gelijkenis van 'Îsâ is bij Allah als de gelijkenis van Âdam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem : "Wees", en hij was.] (S. Âl 'Imrân, v. 59)

De vierde daarvan :

« Dat het Paradijs waar is » d.w.z. geloven dat het Paradijs, dat Allah voorbereid heeft voor de gehoorzamen onder Zijn dienaren, een werkelijkheid is, dat het bestaat en een waarheid is waar geen twijfel over is. (Geloven) dat zij de laatste eeuwige verblijfplaats is voor de (ware) gelovigen in Hem en de volgelingen van Zijn Boodschappers.

De vijfde daarvan :

« Dat het Vuur waar is » d.w.z. geloven dat het Vuur, dat Allah beloofd heeft aan de ongelovigen en de hypocrieten, een gevestigde waarheid is waarover geen twijfel bestaat, (en dat) Allah haar voorbehouden heeft voor degenen die niet in Hem geloofd hebben, Hem verworpen hebben en Hem ongehoorzaam zijn geweest.

Wie in deze vijf zaken gelooft en ervan overtuigd is en handelt naar wat ze vereisen, Allah zal hem het Paradijs laten binnentreden, zelfs als hij nalatig is geweest en zonden heeft, en dit omwille van zijn (geloof in de) Enigheid (van Allah) en zijn zuiverheid in de aanbidding van Allah Alleen.


Wat geleerd wordt uit de hadith :

1) Uit (de hadith) leren we de verdienste van de Enigheid van Allah en dat Allah er de zonden mee uitwist (met deze getuigenis).

2) De omvang van de gunst en barmhartigheid van Allah voor Zijn dienaren.

3) We leren uit deze uitspraak over Muhammad (sallAllâhu 'alayhi wasallam) : "Zijn dienaar en Zijn Boodschapper" het recht kennen van de Profeten en vooral van Muhammad (sallAllâhu 'alayhi wasallam) zonder overdrijving en zonder verwaarlozing (van deze rechten).

4) Dat de ongehoorzamen van de muwahhidûn (moslims die tawhîd uitoefenen) niet eeuwig in het Vuur zullen verblijven.

5) De verplichting van het geloof in het Paradijs en het Vuur.


[Bron :"Mudhakkira al-Hadîth an-Nabawî fî al-'Aqîda wal-Ittibâ' " van Shaykh Rabî' ibn Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh ta'âlâ), hadith 2
Vertaling : ابو معاذ محمد داود]


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voetnoten

[1] In een andere versie wordt hieraan toegevoegd : "door eender welke die hij wil van de acht poorten van het Paradijs."
[2] Overgeleverd door al-Bukhârî (3435), Muslim (46, 47) en Ahmad (5/314).
 

Verdediging van Shaykh al-Islâm.

Verdediging van Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya rahimahullâh betreffende de onderverdeling van Tawhîd in drie delen
______________________
 
 
Het lijdt geen enkele twijfel dat Shaykh al-Islâm, één van de grootste geleerden van Ahl as-Sunna, allesbehalve mijn verdediging nodig heeft. Maar velen van onze broeders en zusters die onbekend zijn met tawhîd en ‘aqîda, trappen in de val van lasteraars die beweren dat de shaykh de onderverdeling van tawhîd heeft uitgevonden en misbruikt en dat deze zogezegd ingaat tegen de werkelijkheid van Allah ‘azza wajalla (wal-‘iyâdhu billâh). Om deze reden komen hier nog eens twee grote geleerden aan het woord over de juistheid van deze onderverdeling : Shaykh ‘Abd al-‘Azîz Ibn Bâz en Shaykh Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albânî rahimahumâ Allah.
 
 
 
Bewijs voor de drie categorieën van tawhîd – Shaykh 'Abd al-'Azîz Ibn Bâz rahimahullâh
---------------------------------------------
 
Shaykh Ibn Bâz werd gevraagd over de onderverdeling van tawhîd in drie delen. Bestaat daar een bewijs voor ?
 
Hij antwoordde :
 
“Dit is afgeleid uit een gedetailleerde studie van alle teksten. Het is zo gebleken voor de geleerden nadat ze de teksten van het Boek van ALlah en de Sunna van Zijn Profeet (صلى الله عليه وسلم) hadden bestudeerd.
 
En sommigen hebben een vierde soort (van tawhîd) toegevoegd, namelijk de enigheid van overeenstemming met de Sunna (Tawhîd al-Ittibâ'). Dit alles is uit de gedetailleerde studie van de teksten gehaald.
 
 
Het lijdt geen twijfel dat degene die nadenkt over de Edele Koran, daarin verzen zal vinden die oprechtheid bevelen in de exclusieve aanbidding van Allah. Dit is de enigheid van aanbidding (Tawhîd al-'Ubûdiyya of Tawhîd al-Ulûhiyya).
 
Hij zal verzen vinden die bewijzen dat Allah de Schepper is, de Voorziener en Degene Die alles beheert, dit is de enigheid van heeschappij (Tawhîd ar-Rubûbiyya).
 
Hij zal andere verzen vinden die bewijzen dat Allah de mooiste Namen en Eigenschappen heeft. Dit is de enigheid in de goddelijke Namen en Eigenschappen (Tawhîd al-Asmâ' was-sifât).
 
Hij zal ook verzen vinden die de verplichting aantonen om de Profeet (صلى الله عليه وسلم) te volgen en te verwerpen wat zijn wetgeving tegenspreekt. Dit is de enigheid van overeenstemming met de Sunna (Tawhîd al-Ittibâ').”
 
[Bron : "Majmû' Fatâwâ wa Muqâlât Mutanawwi'a", d. 6 p. 211]
 
__________________________________
 
 
 
De indeling van Tawhîd in drie categorieën is niets nieuws – Shaykh Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albânî (rahimahullâh)
-------------------------------------------------------
 
Shaykh Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) zei in een audio over de drie categorieën van Tawhîd :
 
“En ik zeg waarlijk dat Ibn Taymiyya niet met iets nieuws gekomen is. Tawhîd ar-Rubûbiyya is tekstueel bepaald in de Koran, net als Tawhîd al-Ulûhiyya en Tawhîd as-Sifât. Al deze dingen zijn tekstueel bepaald in de Koran en de Sunna.
 
Ibn Taymiyya verduidelijkte deze betekenissen echter door tafsîr van hun teksten van het Boek (Koran) en de Sunna. Dus het wordt bindend voor de moslims om ze te verduidelijken met deze beknoptheid, want niet elke moslim is in staat om het te begrijpen. Bijvoorbeeld waar is de tekst over Tawhîd ar-Rubûbiyya vandaan gekomen, (of) waar is de tekst over Tawhîd al-Ulûhiyya (of al-‘Ubûdiyya) vandaan gekomen, (of) waar is Tawhîd as-Sifât vandaan gekomen. Het gewone volk is verplicht de getuigenis van Tawhîd te begrijpen. Dus zijn ze niet in staat het te begrijpen tenzij door (middel van) de mensen van kennis.
 
Dus als we de indeling van Ibn Taymiyya in de wind slaan, die de tekst van het Boek en de Sunna verduidelijkt waaruit deze drie categorieën afgeleid zijn – van Tawhîd ar-Rubûbiyya, Tawhîd al-Ulûhiyya en Tawhîd as-Sifât- wat is dan de manier die het mogelijk maakt de tekst op te vatten om deze realiteit te begrijpen, de realiteit van ‘Lâ ilâha illAllâh’ ?”

De status van Tauwhied in het leven van een Moslim

Shaych `Abdoer-Razzaaq ibn `Abdoel-Mohsin al-Badr[1] (حفظه الله) zegt het volgende:

Voorwaar, vanonder de meest geweldige, lovenswaardige en nobele doelen is de tauwhied[2] van de Heer der hemelen en aarde. Zo ook het bevestigen van Zijn eenheid en door Hem (جلّ و علا) uit te zonderen met (alle handelingen in) onderdanigheid en overgave. En het wenden van je gezicht naar Hem in onderwerping, onderdanigheid, hoop, vrees en angst door middel van soedjoed[3] en roekoe`[4]. En door je religie puur en alleen[5] voor Hem (جلّ و علا) te verrichten en je vrij te waren van alle vormen van shirk[6] of dit nu weinig of veel is.

Dit is dus het geweldige doel waarvoor de schepping is geschapen. Zij (i.e. de schepping) zijn voortgebracht (om het bovengenoemde) te verwezenlijken. Allah (تعالى) zegt:

[الذاريات 56] {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}
“En Ik (Allah) heb de djinn`s en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.”[adh-Daariyaat(51):56]


Het is ook het doel waarvoor Allah (جلّ و علا) Zijn edele boodschappers heeft gezonden en waarvoor Zijn geweldige boeken[7] zijn neergedaald. Allah (تعالى) zegt:

[النحل 36] {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ}

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (met de boodschap): “Aanbidt Allah (alleen zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen) en houdt afstand van de Taghoet[8].” [an-nahl(16):36]
[الأنبياء25] {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}

“Wij zonden niet een van de Boodschappers voor jou (O Mohammed), of Wij Openbaarden aan hem (zeggende:) ‘La Illaha Illa-Anna (niemand heeft het recht om aanbeden te worden, alleen Ik)
’. Aanbidt Mij daarom (alleen en niets of niemand anders).” [al-Anbiyaa(21):25]


En met de tauwhied leeft een dienaar het werkelijke leven wat in teken staat van het verkrijgen van de tevredenheid van (Allah) de meest Barmhartige en het behalen van waardigheid en gunsten. Maar zonder tauwhied leeft een dienaar het leven zoals vee.

[الفرقان 44] { إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً}
“Zij zijn slechts als vee, erger nog, zij zijn het verst afgedwaald van de Weg.”
[al-Foerqaan (25):44]

Degene waarbij de tauwhied ontbreekt is dood. Ook al beweegt hij zich voort op aarde. De individu die de tauwhied verwezenlijkt dat is degene die een werkelijk leven lijdt. Allah (جلّ و علا) zegt:

[الأنعام 122] {أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ}
“Is hij die dood was (zonder geloof door onwetendheid en ongeloof), en die Wij daarna tot leven brachten (door middel van kennis en geloof)…” [al-An`aam (6):122]

Met andere woorden: Wij brachten hem tot leven met iemaan (i.e. geloof) en tauwhied. En Allah (جلّ و علا) zegt:

[الأنفال24] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ}
“O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft.” [al-Anfaal(8):24]

Tauwhied zorgt voor veiligheid en orde in landen en voor lichamelijke rust. Allah (جلّ و علا) zegt:

[الأنعام82] {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}
“Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht (i.e. door anderen naast Allah te aanbidden) mengen, zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.” [al-An`aam(6):82]

En Allah (جلّ و علا) zegt:

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً} [النور55]
“Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun de autoriteit zal schenken om hun religie te praktiseren welk Hij voor hen gekozen heeft (i.e. Islam), en Hij zal hen zeer zeker ter vervanging veiligheid geven na hun angst. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in (aanbidding) niets aan deelgenoten toe.” [al-Noer(24):55]

Tauwhied zorgt voor vreugde en gemoedsrust bij de mensen. Allah (جلّ و علا) zegt:

{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونلَ} [النحل 97]
“wie het goede doet, man of vrouw, terwijl hij (of zij) een ware gelovige is voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning van het beste van wat zij plachten te doen.” [al-Nahl(16):97]

En Allah (جلّ و علا) zegt:

{فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه 124]
“Vervolgens, als er dan leiding van Mij tot jullie komt, wie dan Mijn leiding volgt zal niet dwalen noch zal hij ongelukkig zijn. En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn, en Wij zullen hem verzamelen op de Dag der Opstanding in een blinde toestand.” [Taha(20):123-124]

En Allah (جلّ و علا) zegt:

[طه 2-1]{طه، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى}
“Taha, Wij hebben de Qor`aan niet tot jou (O Mohammed (صلى الله عليه و سلم)) doen neerdalen om je ongelukkig te maken.” [Taha(20):1-2]

Bedoelende: Wij hebben die slechts neergedaald zodat jij (i.e. Mohammed صلى الله عليه و سلم) en degenen die jou volgen geluk zullen verkrijgen (i.e. door middel van de Qor`aan).

Met tauwhied zal je hart wegblijven van twijfels. En kwade influisteringen en slechte gedachtes zullen worden verdreven. Met tauwhied zal het hart gemoedsrust, kalmte, rust en sereniteit verkrijgen.
Allah (جلّ و علا) zegt:

[الناس 3-1]{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، مَلِكِ النَّاسِ ، إِلَهِ النَّاسِ}
“Zeg: Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. De Koning van de mensen. De Ilah (i.e. god) van de mensen.” [al-Naas(114):1-3]

En dit is de tauwhied van Allah.

{مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ} [الناس 6-3]
“Tegen het kwaad van de fluisteraar (i.e. duivel die het kwade in de harten van mensen influistert). Degene die in de harten van de mensen fluistert. Van de Djinn`s en de mensen.” [al-Naas(114):3-6]

Met tauwhied worden de duivels verdreven. En zij kunnen het niet aan om in een plek te verblijven waar de tauwhied openlijk wordt opgeroepen en gepraktiseerd.

Wanneer de duivels de adhaan (i.e. gebedsoproep) horen wenden zij zich (rennend) af terwijl zij een wind laten[9].

De Qor`aan in zijn geheel omvat tauwhied, verheerlijking en verering voor Allah (جلّ و علا)
Aayat al-Koersie is de ayah[10] van tauwhied en een verduidelijking van (de tauwhied`s) bewijzen, argumenten, aanwijzingen en verduidelijkingen.

Wanneer de gelovige aayat al-koersie reciteert wanneer hij naar bed gaat, blijft er een beschermer van Allah over hem waken en zal de duivel niet in zijn buurt komen totdat hij opstaat.

Met tauwhied zal de dienaar met de Wil van Allah beschermt zijn tegen de kwade plotten van de kwaaddoeners vanonder de magiërs en tovenaars.

Allah (جلّ و علا) zegt:
[الحج 38] {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا}
“Voorwaar, Allah verdedigt degenen die geloven.” [al-Hadj(22):38]

En Allah (جلّ و علا) zegt:

[الروم47] { وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}
“En het was een plicht op Ons om de gelovigen te redden.” [Ar-Roem (30): 47]

Met tauwhied zal de dienaar al het goede verkrijgen en vreugde verkrijgen in deze wereld en het hiernamaals. Want Allah (جلّ و علا) heeft in Zijn geweldige wetgeving bepaald dat vreugde en gunsten alleen voor de mensen van iemaan en tauwhied zijn. In het wereldse, in hun graf en in het hiernamaals.

[الانفطار13] {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}
“Voorwaar, de deugdzamen verkeren in genot.” [al-Infitaar(82):13]

De tauwhied van Allah (جلّ و علا) is het eerste en het geweldigste bevel waar de mensen aan herinnerd dienen te worden.

Allah (جلّ و علا) zegt:

[الذاريات 55-56] {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}
“En vermaan, want voorwaar de vermaning is van nut voor de gelovigen. En Ik (Allah) heb de djinn`s en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.” [adh-Daariyaat(51):55-56]

De dienaar is in nood om zijn iemaan te versterken, zijn islam te vernieuwen en om zijn band met zijn Heer (جلّ و علا) te versterken. De profeet (صلى الله عليه و سلم) zegt:
“Voorwaar het geloof kan slijten binnenin iemand van jullie net zoals een kledingstuk slijt.”
En in een oceaan van afleidende fitan (i.e. beproevingen en rampspoeden), overweldigende begeerten en stormige fitan zijn de mensen behoeftig om hun tauwhied te bekrachtigen. En de jongeren zijn behoeftig om ermee (i.e. tauwhied) opgevoed te worden op een sterke en formidabele manier.
Allah (جلّ و علا) zegt:
[لقمان 13] { يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}
“O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe (in Zijn aanbidding). Voorwaar het toekennen van deelgenoten aan Allah (in Zijn aanbidding) is zeker een geweldige onrecht.” [Loeqmaan(31):13]

Wij vragen Allah (جلّ و علا) om ons leven te geven om oprechte toegewijde moewahhidien[11] te zijn en om ware gelovigen in Hem te zijn. En dat wij Zijn rechten respecteren en dat hij ons beschermt tegen shirk in al zijn vormen, of dit nu weinig of veel is.[12]

door Shaych `Abdoer-Razzaaq ibn `Abdoel-Mohsin al-Badr


Bron: officiële website van de shaych: http://www.al-badr.net/web/index.php?page=article&;action=article&article=27
Vertaald door: Youssef aboe Safiyyah[1] Voetnoot vertaler: de shaych is het zoontje van de grote geleerde en moehhadieth Shaych `Abdoel-Mohsin al-`Abbaad te Medinah.
[2] Voetnoot vertaler: tauwhied (i.e. Islamitische monotheïsme (het geloven in de eenheid van Allah)).
[3] Voetnoot vertaler: het knielen tijdens het gebed.
[4] Voetnoot vertaler: het buigen tijdens het gebed.
[5] Voetnoot vertaler: i.e. al-ichlaas (oprechtheid).
[6] Voetnoot vertaler: shirk: polytheïsme (het aanbidden van anderen naast of behalve Allah).
[7] Voetnoot vertaler: i.e. de Qor`an, Torah, Bijbel etc.
[8] Voetnoot vertaler: Taghoet: alle valse godheden, bedoelende: aanbid geen Taghoet naast Allaah.
[9] Voetnoot vertaler: hier wordt verwezen naar de volgende overlevering: “Wanneer het gebed wordt opgeroepen keert de duivel (i.e. shaytaan) zijn rug toe en vlucht terwijl hij winden laat zodat hij (door het geluid van de winden) niet de adhaan hoort…” Zie Sahieh al-Boechaarie nr. 608
[10] Voetnoot vertaler: aayah: vers uit de Qor`aan.
[11] Voetnoot vertaler: meervoud van موحِّد (moewahhid): een monotheïst.
[12] Voetnoot vertaler: Amien!

Tauwhied en shirk [audio]


Klik op de bovenstaande banner om de lessen te beluisteren.

Live duroos