Tauwhied Ar-Roeboebiyyah.

(Eenheid van de Heerschappij van Allaah).

Dit is de Eenheid die te maken heeft met de handelingen van Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala, zoals Scheppen, de voorziening Verstrekken, leven Geven (aan mens, plant en dier), de dood doen Veroorzaken, Heersen, het Instand Houden en Overzien van alles wat er in het universum afspeelt enz.

Dit betekent: te geloven dat Allaah Ta’ala de Schepper, de Voorziener, de Heerser, de Uitvoerder en de Organisator van alles is. Niets of niemand kan Zijn Bevelen weigeren of Zijn Oordelen negeren! Een aantal bewijzen voor Tawhied Ar-Roeboebiyyah Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt:

Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Diegene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft Geschapen. Vervolgens Zetelde Hij Zich over de Troon (op een manier die bij Zijn Goddelijke Hoogheid en Majesteit past). Hij doet de nacht de dag bedekken die hem snel achterna gaat; en (Hij is de Schepper van) de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel Onderworpen. Voorzeker, zijn Scheppen en Bevelen aan Hem voorbehouden, Gezegend zij Allaah, de Heer der Werelden. (Soerah Al-Araaf Vers: 54)

De allereerste Moeshrikoen (godenaanbidders) geloofden ook in deze soort van Tawhied, maar hun geloof in Tawhied Ar-Roeboebiyyah heeft hen niet de Islaam doen aanvaarden, want deze vorm van Tawhied gaat onherroepelijk samen met Tawhied Al-Oeloehiyyah (Eenheid in de aanbidding van Allaah), deze twee zijn niet van elkaar te scheiden! Hierdoor wordt duidelijk in welke mate vele soefie-bewegingen en Ahloel-bid’ah dwalen, want de meeste van hen nodigen alleen maar uit naar Tawhied Ar-Roeboebiyyah. Wat dit aspect betreft zitten zij dus in feite op dezelfde hoogte als de moeshrikoen in Mekkah ten tijde van de Profeet salallaahoe 'alayhie was sallem die geloofden in Ar-Roeboebiyyah maar Tawhied Al-Oeloehiyyah niet toepasten en niet in geloofden!

Zij zeggen dat Tawhied Al-Oeloehiyyah haat en nijd tussen de mensen doet ontstaan. Daarom is het hen ook door hun ‘leiders’ verboden om (in groepsverband) over Tawhied Al-Oeloehiyyah te spreken. Dit is duidelijk in tegenstelling tot de da’wah van de Profeten!!!

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt over de oude moeshrikoen:

En al je hen vraagt wie de hemelen en de aarde geschapen heeft, dan zullen zij zeker zeggen: de Almachtige, de Alwetende (Allaah) heeft hen geschapen! (Soerah Az-Zoechroef Vers: 9)

Aan het einde van dezelfde Soerah, zegt Allaah Ta’ala:

En als je hen vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij zeker zeggen: Allaah. Hoe hebben zij zich dan afgekeerd (van de aanbidding van Allaah, Die hen geschapen heeft)? (Soerah Az-Zoechroef Vers: 87)

De bewijsvoering voor Ar-Roeboebiyyah van de Schepper Soebhaanehoe wa Ta’ala is talloos, zowel vanuit de Qor’aan, de Soennah of door het goed nadenken over de schepping. Voorwaar de schepping is een bewijs voor het bestaan van de Schepper. Zoals het product een bewijs is voor het bestaan van een producent. Er is geen uitvinding die zichzelf heeft uitgevonden. Er moet dus een Schepper zijn en dat is Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala!

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt:

Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers? (Soerah At-Toer Vers: 35)

Dit is een retorische vraag, waarop het antwoord luidt: Nee, natuurlijk zijn zij niet uit niets geschapen, noch hebben zij zichzelf geschapen!

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt ook:

En op de aarde zijn tekens voor de overtuigenden. En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet? En in de hemel is jullie voorziening en wat jullie is beloofd. (Soerah Adh-Dhariyaat Vers: 20-22)

Shirk in Ar-Roeboebiyyah (Eenheid van de Heerschappij van Allaah): Dit is wanneer een persoon er van overtuigt is dat er anderen zijn die (naast Allaah) scheppen, of voorzien, of leven geven of de dood doen veroorzaken ect. Allaah, de Allerhoogste zegt:

“O mensheid, aanbidt jullie Heer, Die jullie en degenen die vóór jullie waren heeft geschapen. Wellicht zullen jullie vrezen (tegen de bestraffing van Allaah). Degene die de aarde voor jullie tot een rustplaats heeft gemaakt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water (regen) uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Schrijft daarom geen deelgenoten toe aan Allaah, terwijl jullie weten (dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden.)” [Soerah al-Baqarah (2): 21-22]

En Allaah Azzowejellah zegt: “En tot Zijn tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt niet voor de zon en ook niet voor de maan, maar knielt voor Allaah Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.” [Soerah Fossilat (41): 37]

Bron: Het boek Al-Ibaanah van broeder brinkman.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos