Tauwhied Al-Oeloehiyyah.

(Eenheid van de aanbidding van Allaah).

Dit is de Eenheid van Allaah die te maken heeft met alle handelingen van de dienaren (naar Allaah Soebhana wa Ta´ala toe), zoals bv. Bidden, Vasten, De Hadj en Oemrah verrichten, offerdieren slachten, zweren, hulp zoeken (in nood) enz. Dit is het (hoofd) doel waarvoor Allaah de mens en djinn geschapen heeft.

Volgens de Islaamitische wetgeving houdt dit in; alle soorten van Ibaadah puur en alleen aan Allaah te wijden zonder iets of iemand daarin met Hem te vereenzelvigen. Niets van Zijn schepping mag naast Hem vereerd, geadoreerd of gesmeekt worden, geen nabije engel, noch een gezonden profeet. En wie iets van zijn ibaadah naar een ander dan Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala richt, is een moesriek en een kaafir! Zoals Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

En wie een andere god aanroept (aanbidt) naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft; voorwaar zal zijn afrekening bij zijn Heer zijn. Voorwaar, de ongelovigen zullen onsuccesvol zijn. (Soerah Al-Mominoen Vers: 117)

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

En jullie Heer zei: Roep mij aan (geloof in Mijn Eenheid en vraag alles aan Mij), Ik zal jullie (gebeden) verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden (Mij niet aanroepen, smeken en niet in Mijn Eenheid geloven) zullen de Hel binnengaan als vernederden! (Soerah Ghaafir Vers: 60)

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt ook: ''Zeg: Voorwaar, mijn salaah, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, de Heer der 'Aalemien (mensheid, djinn en alles wat bestaat) Hij heeft geen deelgenoten, dat is mij bevolen. En ik ben de eerste der Moslims! (Soerah Al-Na’aam Vers: 162-162)

Het is deze vorm van Tawhied die doorgaans de oorzaak was voor de onenigheid tussen de profeten en hun volkeren. Dit omdat de meeste moeshrikoen toegaven dat er geen Schepper, Organisator, Voorziener enz. is buiten Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala maar daarnaast toch deelgenoten aan Hem toeschreven (Shirk) in de aanbidding tot Hem.

Zoals Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala over hen Zegt:

Voorzeker, de religie (de aanbidding en gehoorzaamheid) is alleen voor Allaah. En degenen die naast Hem awilya nemen (zeggen): Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allaah brengen. (Soerah Az-Zoemar Vers: 3)

Awliya: letterlijk wordt hiermee bedoelt: beschermers of helpers. Met dit Vers maakt Allaah duidelijk dat dit de gewoonte van de moeshrikoen was (en nog steeds is). Zij denken met hun handelingen dichter bij Allaah te komen, maar toch brengen hun handelingen hen alleen maar verder bij Allaah vandaan. Allaah daagt hen uit en zegt: Zeg (O Mohammed tegen hen): Roep degenen die jullie naast Allaah als god veronderstellen maar aan! (zoals Jezus, Ezra, Shaychs, zogenaamde heiligen, enz.) Zij bezitten niet de macht om het kwaad van jullie te verwijderen, noch om het te veranderen. Zij die aangeroepen worden zoeken (voor zichzelf) naar wasielah (middel, manier, weg) tot hun Heer (Allaah), zelfs de dichtstbijzijnde en zij (Jezus, Ezra en.) hopen op Zijn Barmhartigheid en vrezen Zijn Bestraffing. Voorwaar, de Bestraffing van jouw Heer is iets om te vrezen. (Soerah Al-Israa Vers: 56-57)

Wanneer wij kijken naar het verschil tussen de moeshrikoen van deze tijd (die oorspronkelijk tot de Islaamitische oemmah behoren) en de vroegere Arabische moeshrikoen, dan zien we dat de moeshrikoen van deze tijd in vele aspecten grotere Koefr begaan dan de moeshrikoen die toentertijd in Mekka leefden! Dit vanwege het feit dat de allereerste moeshrikoen partners aan Allaah toeschreven wanneer zij in voorspoed verkeerden, maar zodra zij tegenspoed kenden, keerden zij zich naar Hem (alleen).

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt over hen:

En wanneer zij op de schepen varen, roepen zij Allaah aan, alléén Hem, zuiver aanbiddend. Maar zodra Hij hen heeft gered (en veilig) aan land heeft gebracht, schenken zij een gedeelte van hun aanbidding aan anderen. (Soerah al-Ankaboet Vers:65)

De moeshrikoen van deze tijd keren zich echter naar anderen dan Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala ten tijde van voor en tegenspoed. Ze plaatsen hen op gelijk niveau als Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala, hen smekende voor het bereiken van het goede en het ontwijken van het slechte! Doch hun oorspronkelijke geloof in Allaah en Zijn Profeet en de Islaam zorgt ervoor dat ze toch beter blijven dan de oude moeshrikoen die dit niet deden. Wel moeten ze zo snel mogelijk (voor de dood) vergiffenis bij Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala vragen voor hun zonden, want anders zal hun eindbestemming niets van de Arabische moeshrikoen verschillen (de Hel)! Denk dus na!

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt over dit soort aanbidders:

En de meeste van hen geloven niet in Allaah, alleen dat ze daarnaast (toch nog) afgodenaanbidders zijn (d.w.z.) deelgenoten aan Hem toekennen. (Soerah Yoesoef Vers: 106)

Zo ziet men bijvoorbeeld één van As-haaboel-Qoeboer in nederigheid, smekende, hulp vragende, knielde, kruipende en krielende voor een Wethan of een dode in zijn graf, hopende dat zij hem zullen bijstaan, helpen, enz. Al-Wethan: alles wat aanbeden wordt naast de Ware God Allaah (van hout, steen, metaal, enz.)! Wanneer het echter in de afbeelding van een levend wezen is gesneden, gegoten, enz. dan heet het Sanam Daarnaast is het voor hen gewoon te slachten, offeren en zweren in naam van zo’n Wethan. Zij hebben geen ander doel dan alleen nederig en zielig naast deze graven te staan en tawaaf rond deze graven te maken in verwachting dat zij hun wensen zullen vervullen en dromen zullen waarmaken!

At-Tawaaf: letterlijk: rondraaien, rondcirkelen, rondgaan, enz. In het Islaamitische terminologie is At-Tawaaf het rondgaan om de Ka’bah (het huis van Allaah in Mekkah), gehoorzaamde aan Allaahs opdracht om tawaaf te maken: ..dan moeten zij een rondgang maken om Al-Bayt Al-Atieq (de Ka’bah in Mekkah!) (Soerah Al-Hadj Vers: 29) Elke Tawaaf bij een andere plek als de Ka’bah is Haram!

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala zegt over dit probleem:

En wie is verder afgedwaald dan hij die naast Allaah afgoden aanroept die hem tot en met de Dag der Opstanding niet kunnen (en zullen) verhoren? En zij (de afgoden) zijn achteloos over hun aanbidding. En wanneer de mensheid bijeengebracht wordt, zullen zij (de afgoden) voor hen (de afgodenaanbidders) vijanden worden en zullen zij hun aanbidding verwerpen. (Soerah Al-Ahqaaf Vers: 5-6)

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

Zeg: Zien jullie dan niet wat jullie buiten Allaah aanroepen? Wanneer Allaah voor mij ramspoed Wenst kunnen zij (de afgoden) Zijn ramp wegnemen? Of als Hij Barmhartigheid wenst, kunnen zij Zijn Barmhartigheid tegenhouden? Zeg Allaah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben. (Soerah Az-Zoemar Vers: 38)

De waarschuwing tegen het toeschrijven van partners aan Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala (Shirk).

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (in aanbidding), maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil. En wie deelgenoten aan Allaah toekent (in aanbidding) begaat daadwerkelijk een geweldige grote zonde. (Soerah An-Nisaa Vers: 48)

Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (in aanbidding), maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil. En wie deelgenoten aan Allaah toekent (in aanbidding) is daadwerkelijk ver afgedwaald (van de Waarheid) (Soerah An-Nisaa Vers: 116)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

Voorzeker, zijn degenen ongelovige die zeggen: Allaah is de Messias (Jezus) de zoon van Maryam (Maria).’’ Terwijl de Messias (Jezus) zei: ‘’O Kinderen van Israel! Aanbidt Allaah mijn Heer en jullie Heer. Voorwaar, wie dan ook partners naast Allaah plaats (in aanbidding), Allaah verbiedt het Paradijs voor hem. En het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. (Soerah Al-Maaidah Vers: 72)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

Hoenafaa Lillaah (i.e. niets of niemand anders dan Hem alleen aanbidden), zonder deelgenoten aan Hem toe te schrijven (in aanbidding); en wie er dan ook deelgenoten aan Allaah toeschrijft, is alsof hij vanuit de lucht naar beneden valt, en de vogels hem verscheurd hebben, of de wind hem naar een verre plek heeft geblazen. (Soerah Al-Hadj Vers: 31)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

En (gedenk) toen Loeqmaan zijn zoon adviseerde en zei: O mijn zoon! Vereenzelvig niets in aanbidding met Allaah. Voorwaar, Ash-Shirk (afgoderij, polytheïsme ect.) is daadwerkelijk een geweldige zonde. (Soerah Loeqmaan Vers: 13)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

…Maar als zij deelgenoten aan Allaah toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden. (Soerah Al-An’aam Vers: 88)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

Er is reeds aan jouw en aan degenen die voor jou waren geopenbaard: Als jij anderen (met Allaah) vereenzelvigt in aanbidding dan zullen je daden te niet gaan en zal jij zeker van de verliezers zijn. Aanbid Allaah dus (alleen) en wees van de dankbaren (Soerah Az-Zoemar Vers 65-66)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

….En zorg ervoor dat jij voorzeker niet van de Moeshrikoen (polytheïsten, afgodenaanbidders, ongelovigen, ellendigen ect.) wordt (bent). (Soerah Al-An’aam Vers: 14)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

Keer (i.e. continue) in berouw naar Hem (alléén), en vrees Hem; verricht het gebed en wees voorzeker niet van de Moeshrikoen (polytheïsten, afgodenaanbidders, ongelovigen, ellendigen ect.) (Soerah Ar-Roem Vers: 31)

Op gezag van Djaabir Ibn 'Abdillaah radie Allaahoe `anhoe: Ik heb de profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) horen zeggen: "Wie Allaah ontmoet terwijl hij niets aan hem toegeschreven heeft (in aanbidding tot Hem) gaat het Paradijs binnen, en wie Hem ontmoet terwijl hij iets aan Hem toegeschreven heeft (in aanbidding tot Hem) gaat het vuur binnen" (Overgeleverd door Moslim in Kitaab Al-Iemaan 1/94).

De oprechte verkondiging van de Islaam begint zoals nu duidelijk is geworden met de uitnodiging naar de Tawhied die de waarschuwing van het gevaar voor het toeschrijven van partners aan Allaah moet bevatten. Wanneer je echter geconfronteerd wordt met een uitnodiging die zich niet om deze twee principes bekommert dan weet je dat dit de verkeerde is en in tegenstelling is van de verkondiging van de Profeten.

Shirk in Al-Oeloehiyyah (Eenheid van de aanbidding van Allaah): Dit is wanneer een persoon één van de soorten van aanbidding, zoals; het slachten van offerdieren, het beloven, het smeken, het zweren ect. voor een ander dan Allaah verricht -wie of wat dat dan ook mag zijn-. Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:

En wie een andere god aanroept (aanbidt) naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft; voorwaar zal zijn afrekening bij zijn Heer zijn. Voorwaar, de ongelovigen zullen onsuccesvol zijn. (Soerah Al-Mominoen Vers: 117)

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala Zegt:

…Maar als zij deelgenoten aan Allaah toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden. (Soerah Al-An’aam Vers: 88)

Bron: Het boek Al-Ibaanah van broeder brinkman.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos