Sharh Tawhied

Wat betreft de Tawhied, weet dan dierbare Moslim en dierbare Moslima, dat onze Salaf (eerste vrome volgelingen) het hebben opgedeeld in drie categorieën; eenieder afhankelijk van de ander, het Imaan (geloof) van de dienaar kan niet compleet zijn zonder dat deze verkregen worden:

Tawheed oer-Roeboebiyah, Tawheed oel-'Oeloe-iyah en Tawheed oel-Asmaa-e wa-Siffaat.

Tawheed oer-Roeboebiyah[1]

Dit is de bevestiging van en het standvastige geloof in Allaah de Sublieme Die alleen is in het:

- Scheppen
- Bezitten
- Besturen

Hij heeft geen enkel deelgenoot in deze handelingen, zij zijn alleen aan Hem.

Je zou ook moeten weten dat de ongelovigen in de tijd van de boodschapper (sallallaahu alayhi wasallam) het bovenstaande allemaal bevestigden, maar dit deed hen niet al-Islaam binnentreden. De boodschapper (sallallaahu alayhi wasallam) bood weerstand tegen hen.

Het bewijs hiervoor ligt in de volgende uitspraak van Allaah:

Zeg: 'Wie schenkt jullie voorziening uit de hemel en de aarde', of: 'Wie heeft macht over (het scheppen van) het horen en het zien en wie brengt het levende voort uit het dode en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?' Zij zullen zeggen: 'Allaah.' Zeg dan: 'Zullen jullie dan niet vrezen?' Soerat Joenoes [10:31]

en ook Zijn uitspraak:

Zeg: 'Aan wie behoort de aarde en alles dat zich daarop bevindt, als jullie het weten?' Zij zullen zeggen: 'Aan Allaah.' Zeg: 'Waarom laten jullie je dan niet vermanen?' Zeg: 'Wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de Geweldige Troon?' Zij zullen zeggen: 'Aan Allaah.' Zeg: 'Waarom vrezen jullie (Allaah) dan niet?' Zeg: 'Wie is het in Wiens hand de heerschappij over alle dingen is - en Die beschermt doch tegen Wie er geen bescherming is, - als jullie het weten?' Zij zullen zeggen: 'Aan Allaah.' Zeg: 'Waarom zijn jullie dan misleid.' Soerat al-Moe'minoen [23:84-89]

Tawheed oel-'Oeloe-iyah[2]

Dit is de Eenmaking van alle handelingen van de dienaren, zoals du'a (smeekbede), het zweren en het offeren (slachten), hoop, angst, vertrouwen, verlangen, berouw, zelfverwijt en alle andere daden van aanbidding, of dat het nu gaat om daden van het hart, de tong of de ledematen, deze moeten allemaal voor Allaah de Verhevene alleen zijn. Het is om deze tweede vorm waardoor er onenigheid ontstond in zowel het verleden als in het heden, tussen de boodschappers en de daartoe behorende gemeenschappen.

Het bewijs ligt in de uitspraak van Allaah:

En jullie Heer zegt: Roept Mij aan, dan zal Ik jullie verhoren. Zij die yastakbiroena (kibr hebben) om Mij te dienen ('ibaadati) zullen onderdanig de hel binnengaan. Soerat Ghaafir [40:60]

Tawheed oel-Asmaa-e wa-Siffaat

Dit is sterk geloof in alles wat terug te vinden is in het Boek van Allaah en overgeleverd is in de authentieke Soennah, met betrekking tot de Namen en Eigenschappen waarmee Allaah Zichzelf beschreven heeft, of waarmee de boodschapper (sallallaahu alayhi wasallam) Hem beschreef - hem bevestigend volgens het begrip van de metgezellen , zonder deze te ontkennen aan de hand van Takyeef (onderzoek naar de hoedanigheid), of Tamtheel en Tashbeeh (ze te vergelijken met die van de schepping), Ta'weel (het op een manier interpreteren die tegenstrijdig is met het Boek van Allaah, de authentieke Soennah en het begrip van de Salaf), Tahreef (het veranderen van de betekenissen uit de drie voorgaand genoemde bronnen), of Ta'teel (het ontkennen of opheffen van de bewezen betekenissen uit de drie voorgaande bronnen).

Het omvat ook het geloof dat niets en niemand gelijk is aan Hem en dat Hij de Alhorende, de Alziende is.

En ook zegt Hij:

Zeg: 'Allaah is de Enige. Allaah is zichzelf-genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.' Soerat al-Ichlaas [112:1-4]

En ook zegt Hij:

Aan Allaah behoren de Schone Namen. Roept Hem daarbij aan en laat degenen, die ten opzichte van Zijn Namen van de rechte weg afwijken, met rust. Hun zal worden vergolden naar hetgeen zij hebben bedreven. Soerat al-A'raaf [7:180]

En ook zegt Hij:

..Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. Soerat as-Shoeraa [42:11]


_______________________________

Voetnoten:

[1] Roeboebiyah: Een term die de absolute Almacht en Heerschappij van Allaah, over de Hemelen en de Aarde en al hetgeen daartussen, aanduidt. Het woord 'rabba' (en het zelfstandig naamwoord 'Rabb' vertaald als 'Heer') komt daar vandaan, met als betekenis: "het verzorgen, het tot vruchtbaarheid brengen, het scheppen en het brengen van alle noodzakelijke elementen voor het bestaan en het welzijn van iets of iemand." Hier zijn drie aspecten aan verbonden, te weten:

- Khalq (Scheppingsvermogen): Allaah maakt alles Zelf vanuit het niets
- Mulk (Eigendom): Allaah is de Bezitter van alles
- Amr (Bestuur): Allaah beheert Zelf, bestuurt alles dat Hij schept en bezit

Een paar van deze bewijzen zijn:

..Weet dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der Werelden. Soerat al-A'raaf [7:54]

..Dat is Allaah, jullie Heer, aan Hem behoort de Heerschappij. En degenen die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvlies nog geen macht. Soerat Faathir [35:13]

Ibn al-Qayyim legt uit dat bepaalde Namen van Allaah in relatie staan tot Zijn Roeboebiyah en specifieker zijn dan de naam ar-Rabb. Bijvoorbeeld: ar-Razzaaq (de Verschaffer), al-Muhyie (de Levenschenker). Zo zijn er ook bepaalde handelingen die in relatie staan tot Zijn Roeboebiyah en specifieker zijn dan de naam ar-Rabb. Bijvoorbeeld: het neerzenden van regen, het splitsen van zaad, iemand eervol maken, iemand vernederen, iemand leiden of misleiden enz. [Al-Madaaridj]

[2] 'Oeloe-iyah: Een term dat verwijst naar Allaah die de Enige is aan Wie alle vormen van aanbidding in oprechtheid gericht moeten zijn, of dat het nu gaat om handelingen van het hart (gevoelens), woorden, uitlatingen en handelingen van de ledematen. Het woord ilaah komt hieruit voort: Iets dat geadoreerd wordt, aanbeden wordt en zich naartoe richt, zoals een object van aanbidding, ondergeschiktheid en aanbidding. Er is niets dan Allaah die dit waard is en dit is de betekenis van de getuigenis Laa ilaaha ila llaah (Er is geen Ilaah die in welke vorm dan ook het aanbidden waard is dan Allaah alleen), de waarheid en zekerheid waarmee iedere boodschapper kwam om het te manifesteren. Allaah 'Azzawadjall zegt:

Maar degenen, die zij naast Allaah aanroepen, scheppon niets, want zij zijn zelf geschapen. Soerat an-Nah'l [16:20]

En Hij alleen is de Illaah (God) in de hemelen en op aarde en Hij is de Alwijze, de Alwetende. Soerat az-Zoekhroef [43:84]

En roep naast Allaah geen andere God aan. Er is geen God naast Hem. Alles is vergankelijk behalve Zijn Aangezicht. Aan Hem is de heerschappij en tot Hem worden jullie teruggebracht. Soerat al-Qasas [28:88]

---

Bron:
http://spubs.com/sps/sp.cfm?subsecID...10002&pfriend=

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos